รอสักครู่..

รหัส SMIS โรงเรียน
35020001 บ้านดงมะไฟ
35020002 บ้านคำครตา
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล)
35020004 บ้านกุดกว้าง
35020005 บ้านคำแขนศอก
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
35020007 บ้านหนองลาดควาย
35020008 บ้านสีสุก
35020009 บ้านดู่ลาด
35020010 บ้านโสกผักหวาน
35020011 บ้านเสาเล้า
35020013 บ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์)
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว
35020015 บ้านนาโป่ง
35020016 บ้านเหล่าเมย
35020017 บ้านหนองไก่ขาว
35020018 บ้านดอนหวาย
35020019 บ้านนาเวียง
35020020 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล)
35020021 บ้านหนองแวง
35020022 บ้านบะคอม
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
35020024 บ้านโคกกลาง
35020025 บ้านนาเรียง
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด
35020027 บ้านกุดหิน
35020028 บ้านหนองตาไก้
35020029 บ้านหนองเหี่ย
35020030 บ้านโนนยาง
35020031 บ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร)
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง
35020034 บ้านสองคร
35020035 บ้านเอราวัณ
35020036 บ้านหนองบอน
35020037 บ้านหนองเรือ
35020038 บ้านหนองแก
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
35020040 บ้านเหล่าตำแย
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง
35020043 บ้านดงสำราญ
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
35020045 บ้านนาโส่
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา
35020047 บ้านกุดแดง
35020048 บ้านนาซึม
35020049 ชุมชนประชาสรรค์
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)
35020051 บ้านผักกะย่า
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง
35020053 บ้านสุขเกษม
35020054 บ้านสุขเกษม (สาขาบ้านคำม่วงไข่)
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
35020056 บ้านแดงหนองแซง
35020057 บ้านคำเลา
35020058 บ้านม่วง
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
35020060 บ้านนาทม
35020061 บ้านโคกศรี
35020062 บ้านหนองหว้า
35020063 บ้านหนองหมี
35020064 บ้านกุดไกรสร
35020065 บ้านคำบอน
35020066 บ้านโพนดินแดง
35020067 บ้านหนองแหน
35020068 บ้านคำผักหนาม
35020069 บ้านโนนประทาย
35020070 บ้านคำก้าว
35020071 บ้านโนนใหญ่
35020072 บ้านหัวนา
35020073 บ้านหนองบัวบาน
35020074 บ้านโสกน้ำขาว
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา
35020076 บ้านนิคม
35020077 บ้านหนองบาก
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
35020080 บ้านม่วงไข่
35020081 บ้านกระจาย
35020083 บ้านหนองสำโรง
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
35020085 บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)
35020086 บ้านดงสวาง
35020087 บ้านหนองแข้
35020088 บ้านหนองชุม
35020089 บ้านโคกกลาง
35020090 บ้านโคกสุวรรณ
35020091 บ้านโคกนาโก
35020092 บ้านคำกลาง
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
35020096 บ้านเซโนนม่วง
35020097 บ้านกลางสระเกษ
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด
35020100 บ้านโพธิญาณ
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
35020102 บ้านป่าตอง
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน
35020104 บ้านเตาไห
35020105 บ้านกุดสำโรง
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
35020107 บ้านกุดเชียงหมี
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
35020109 บ้านห้วยยาง
35020110 บ้านแก้งนาคำ
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง
35020115 บ้านมันปลา
35020116 บ้านกุดแห่
35020117 บ้านสมสะอาด
35020118 บ้านคำเกิ่ง
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
35020120 บ้านหินสิ่ว
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก
35020122 บ้านดอนมะซ่อม
35020123 น้อมเกล้า
35020124 บ้านหนองแคนน้อย
35020125 บ้านโคกก่อง
35020126 บ้านช่องเม็ก
35020127 บ้านหนองเลิงคำ
35020128 บ้านบุ่งค้า
35020129 บ้านป่าขี้ยาง
35020131 บ้านโคกเจริญ
35020132 บ้านหนองแคน
35020133 บ้านศรีแก้ว
35020134 บ้านโคกใหญ่
35020135 บ้านศรีสว่าง
35020136 บ้านแสนสำราญ
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
35020138 บ้านโนนหาด
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
35020141 บ้านคึมยาว
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
35020143 บ้านหนองโสน
35020145 บ้านดอนฮี
35020146 บ้านม่วงกาชัง
35020147 บ้านกุดโจด
35020148 บ้านนาจาน
35020149 บ้านพรหมนิยม
35020150 บ้านแยประชาสรรค์
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
35020152 อนุบาลเลิงนกทา
35020153 บ้านด่าน
35020154 บ้านโป่งหนองสิม
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
35020157 บ้านหวาย
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล
35020161 บ้านป่าชาด
35020162 บ้านหนองบึง
35020163 บ้านท่าศิลา
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา
35020166 บ้านห้องแซง
35020167 บ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บำรุง)
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ
35020169 บ้านโพง
35020170 บ้านโนนแดง
35020171 บ้านคำเตย
35020172 บ้านหนองซ่งแย้
35020173 บ้านดงสวรรค์
35020174 บ้านหนองลุมพุก
35020175 บ้านหนองสนม
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
35020180 บ้านโสกน้ำใส
35020181 บ้านหนองนกเขียน
35020176 บ้านพืชคาม
35020182 บ้านป่าตาว
35020183 บ้านไทยเจริญ
35020184 บ้านสามแยกภูกอย
35020185 บ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์)
35020187 บ้านน้ำคำ
35020188 บ้านคำสร้างช้าง
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
35020191 บ้านเหล่าหันทราย
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
35020193 บ้านส้มผ่อ
35020194 บ้านนางาม