รอสักครู่..

รหัส SMIS โรงเรียน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020001 บ้านดงมะไฟ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020002 บ้านคำครตา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020004 บ้านกุดกว้าง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020005 บ้านคำแขนศอก หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020007 บ้านหนองลาดควาย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020008 บ้านสีสุก หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020009 บ้านดู่ลาด หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020010 บ้านโสกผักหวาน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020011 บ้านเสาเล้า หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020013 บ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020015 บ้านนาโป่ง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020016 บ้านเหล่าเมย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020017 บ้านหนองไก่ขาว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020018 บ้านดอนหวาย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020019 บ้านนาเวียง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020020 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020021 บ้านหนองแวง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020022 บ้านบะคอม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020024 บ้านโคกกลาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020025 บ้านนาเรียง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020027 บ้านกุดหิน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020028 บ้านหนองตาไก้ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020029 บ้านหนองเหี่ย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020030 บ้านโนนยาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020031 บ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020034 บ้านสองคร หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020035 บ้านเอราวัณ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020036 บ้านหนองบอน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020037 บ้านหนองเรือ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020038 บ้านหนองแก หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020040 บ้านเหล่าตำแย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020043 บ้านดงสำราญ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020045 บ้านนาโส่ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020047 บ้านกุดแดง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020048 บ้านนาซึม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020051 บ้านผักกะย่า หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020053 บ้านสุขเกษม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020054 บ้านสุขเกษม (สาขาบ้านคำม่วงไข่) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020056 บ้านแดงหนองแซง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020057 บ้านคำเลา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020058 บ้านม่วง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020060 บ้านนาทม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020061 บ้านโคกศรี หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020062 บ้านหนองหว้า หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020063 บ้านหนองหมี หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020064 บ้านกุดไกรสร หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020065 บ้านคำบอน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020066 บ้านโพนดินแดง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020067 บ้านหนองแหน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020068 บ้านคำผักหนาม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020069 บ้านโนนประทาย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020070 บ้านคำก้าว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020071 บ้านโนนใหญ่ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020072 บ้านหัวนา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020073 บ้านหนองบัวบาน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020074 บ้านโสกน้ำขาว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020076 บ้านนิคม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020077 บ้านหนองบาก หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020080 บ้านม่วงไข่ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020081 บ้านกระจาย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020083 บ้านหนองสำโรง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020085 บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020086 บ้านดงสวาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020087 บ้านหนองแข้ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020088 บ้านหนองชุม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020089 บ้านโคกกลาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020090 บ้านโคกสุวรรณ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020091 บ้านโคกนาโก หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020092 บ้านคำกลาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020096 บ้านเซโนนม่วง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020097 บ้านกลางสระเกษ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020100 บ้านโพธิญาณ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020102 บ้านป่าตอง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020104 บ้านเตาไห หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020105 บ้านกุดสำโรง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020107 บ้านกุดเชียงหมี หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020109 บ้านห้วยยาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020110 บ้านแก้งนาคำ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020115 บ้านมันปลา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020116 บ้านกุดแห่ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020117 บ้านสมสะอาด หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020118 บ้านคำเกิ่ง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020120 บ้านหินสิ่ว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020122 บ้านดอนมะซ่อม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020123 น้อมเกล้า หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020124 บ้านหนองแคนน้อย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020125 บ้านโคกก่อง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020126 บ้านช่องเม็ก หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020127 บ้านหนองเลิงคำ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020128 บ้านบุ่งค้า หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020129 บ้านป่าขี้ยาง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020131 บ้านโคกเจริญ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020132 บ้านหนองแคน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020133 บ้านศรีแก้ว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020134 บ้านโคกใหญ่ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020135 บ้านศรีสว่าง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020136 บ้านแสนสำราญ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020138 บ้านโนนหาด หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020141 บ้านคึมยาว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020143 บ้านหนองโสน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020145 บ้านดอนฮี หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020146 บ้านม่วงกาชัง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020147 บ้านกุดโจด หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020148 บ้านนาจาน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020149 บ้านพรหมนิยม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020152 อนุบาลเลิงนกทา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020153 บ้านด่าน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020154 บ้านโป่งหนองสิม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020157 บ้านหวาย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020161 บ้านป่าชาด หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020162 บ้านหนองบึง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020163 บ้านท่าศิลา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020166 บ้านห้องแซง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020167 บ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บำรุง) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020169 บ้านโพง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020170 บ้านโนนแดง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020171 บ้านคำเตย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020173 บ้านดงสวรรค์ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020174 บ้านหนองลุมพุก หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020175 บ้านหนองสนม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020180 บ้านโสกน้ำใส หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020181 บ้านหนองนกเขียน หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020176 บ้านพืชคาม หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020182 บ้านป่าตาว หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020183 บ้านไทยเจริญ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020184 บ้านสามแยกภูกอย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020185 บ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020187 บ้านน้ำคำ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020188 บ้านคำสร้างช้าง หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020191 บ้านเหล่าหันทราย หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020193 บ้านส้มผ่อ หน้าหลัก ระบบแอดมิน
35020194 บ้านนางาม หน้าหลัก ระบบแอดมิน